Algemeen

Het kan altijd zo zijn dat iemand van mening is dat een bij de VVBA aangesloten rechtspersoon afwijkt van een richtlijn of anderszins in strijd met de VVBA-beginselen handelt. In een dergelijk geval kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de VVBA. De klacht zal vervolgens door de klachtencommissie in behandeling worden genomen. Als eerste zal de klachtencommissie beoordelen of de klacht gegrond is. Het lid wordt van de klacht op de hoogte gesteld zowel bij gegronde als bij ongegronde klachten. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen aan het bestuur van de VVBA en doet, indien de klacht gegrond is, een voorstel voor de sanctie. Het bestuur kan vervolgens de definitieve sanctie bepalen.

Bij het ontzetten of schorsen van een lid als sanctie is hierbij goedkeuring van de ALV vereist. Voor alle sancties geldt, dat deze ter informatie aan de ALV moeten worden medegedeeld, waarna door de ALV beroep tegen een sanctie kan worden aangetekend. Dit beroep moet door een speciaal hiertoe in te stellen commissie worden beoordeeld.

Indiening klacht

Een klacht kan door leden en direct betrokkenen worden ingediend. Een klacht moet worden ingediend bij het secretariaat van de VVBA.
Om een klacht ontvankelijk te kunnen verklaren, zullen de volgende zaken bij de klacht meegeleverd worden:

  • duidelijke omschrijving van de klacht;
  • naam en organisatie van de klager;
  • naam van de organisatie waartegen de klacht wordt ingediend;
  • voldoende projectgegevens om de klacht inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Voorts moet de klacht betrekking hebben op een schriftelijk advies van een lid.

Als naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende gegevens bekend zijn, moeten deze binnen vier weken na verzoek hierom door de indiener van de klacht worden aangeleverd.

Samenstelling klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden. De commissieleden moeten elk zijn gemachtigd namens de directie van het commissielid. De ALV draagt commissieleden voor, het bestuur benoemt hieruit de leden van de commissie. Als een klacht de organisatie betreft van een der commissieleden van de klachtencommissie, dan treedt het betreffende lid zich gedurende de behandeling van de klacht terug uit de commissie. Desgewenst kan een der bestuursleden als vervanger optreden.
De ALV en bestuur streven naar deelname van externe deskundige(n) in de klachtencommissie.

Behandeling klacht door klachtencommissie

De klachtencommissie beoordeelt de klacht technisch en inhoudelijk. Een klacht is gegrond als:

  • een afwijking ten opzichte van een richtlijn wordt geconstateerd, of
  • het advies van het betreffende lid in strijd is met de wet, of
  • de brandveiligheid in het geding is.

Na de beoordeling omtrent het al dan niet gegrond zijn van de klacht wordt deze, tezamen met genoemde beoordeling gemeld aan het betrokken lid.
Bij gebleken afwijken van een richtlijn wordt onderzocht of hiervoor een goede grond aanwezig is. Dit moet blijken uit de verstrekte rapportage; zo niet dan zal contact worden gezocht met de opsteller(s) hiervan. Als sprake is van een goede grond en overigens een technisch correcte uitwerking wordt de klacht (beargumenteerd) afgewezen.
Als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt door de klachtencommissie een sanctie vastgesteld. Deze zal naar redelijkheid worden vastgesteld, rekening houdend met mogelijke precedenten. Bij een klacht waarbij de brandveiligheid naar het oordeel van de klachtencommissie daadwerkelijk in het geding is, kan schorsing of ontzetting als lid worden voorgesteld. Ook bij herhaalde klachten betreffende hetzelfde lid zal een dergelijke zware sanctie (schorsing of in extreme gevallen ontzetting) worden voorgesteld.

NB: Het niveau van de sanctie zal met name in de aanvangsperiode naar verwachting relatief laag zijn. Naarmate meer ervaring wordt opgedaan, ontstaat een vorm van jurisprudentie en zal meer inzicht worden verkregen in het op te leggen niveau van sanctionele maatregelen.

Besluit

De bevindingen van de klachtencommissie worden aan het bestuur, het betreffende lid en de indiener van de klacht kenbaar gemaakt. Het bestuur beslist vervolgens omtrent de daadwerkelijk op te leggen sanctie. Bij zware sancties is goedkeuring van de ALV vereist. In alle gevallen zal de klacht alsmede de beslissing op de ALV kenbaar worden gemaakt. De ALV kan dan desgewenst beroep aantekenen.

NB: De procedure hiervoor moet nog worden vastgesteld. Vooralsnog zal het bestuur per geval vaststellen hoe het beroep afgehandeld wordt.

versie 29-10-2002