Missie

De VVBA stelt zich tot doel de kwaliteit van brandveiligheidsadvisering te bevorderen. Door eenduidige en onderbouwde adviezen te implementeren in realisatie, onderhoud en gebruik van bouwwerken wordt de brandveiligheid geborgd en wordt een hoog rendement van brandveiligheidsvoorzieningen bereikt.

Visie

Eenduidige en inhoudelijk hoogwaardige adviezen kunnen alleen worden gegeven vanuit een hoogwaardig kennisniveau. De VVBA wil dan ook de kennis op het gebied van brandveiligheid bevorderen, zowel onder de eigen leden als onder de partijen die adviezen moeten implementeren of beoordelen. Daartoe ondersteunt de VVBA initiatieven die kennisverspreiding en kennisdeling tot doel hebben en ontplooit de VVBA ook eigen initiatieven op dit vlak.

Daarnaast kan de kwaliteit van zowel advisering als de implementatie ervan verbeteren door normbladen, richtlijnen en andere handreikingen te hanteren die gebaseerd zijn op gevalideerde modellen en regels. Daarom streeft de VVBA naar vertegenwoordigingen in (norm)commissies en werkgroepen.

Voorts wil de VVBA invloed uitoefenen op de brandveiligheidsregelgeving. Naast contacten met de betreffende ministeries onderhoudt de VVBA ook contacten met andere verenigingen en kennisinstituten.